Which Group
Start Time
Name
Bib #
Juniors
9:00 AM
 Left Blank
 
 
9:01 AM
 Moody, Mitchell
001
 
9:02 AM
 Belcher, Justin
002
 
9:03 AM
 Hund, Benji
003
 
9:04 AM
 Kophazi, Sam
004
 
9:05 AM
 
005
 
9:06 AM
 
006
 
9:07 AM
 
007
 
9:08 AM
 
008
 
9:09 AM
 Kophazi, Joel
009
 
9:10 AM
 
 
 
9:11 AM
 
011
 
9:12 AM
 
012
 
9:13 AM
 
013
 
9:14 AM
 
014
 
9:15 AM
 
015
 
9:16 AM
 
016
 
9:17 AM
 
017
 
9:18 AM
 
018
 
9:19 AM
 
019
 
9:20 AM
Left Blank
 
 
9:21 AM
 
021
 
9:22 AM
 
022
 
9:23 AM
 
023
 
9:24 AM
 
024
 
9:25 AM
 
025
 
9:26 AM
 
026
 
9:27 AM
 
027
 
9:28 AM
 
028
 
9:29 AM
 
029
 
9:30 AM
Left Blank
 
 
9:31 AM
 
031
 
9:32 AM
 
032
 
9:33 AM
 
033
 
9:34 AM
 
034
 
9:35 AM
 
035
 
9:36 AM
 
036
 
9:37 AM
 
037
 
9:38 AM
 
038
 
9:39 AM
 
039
 
9:40 AM
Left Blank
 
 
9:41 AM
 
041
 
9:42 AM
 
042
 
9:43 AM
 
043
 
9:44 AM
 
044
 
9:45 AM
 
045
 
9:46 AM
 
046
 
9:47 AM
 
047
 
9:48 AM
 
048
 
9:49 AM
 
049
 
9:50 AM
Left Blank
 
 
9:51 AM
 
051
 
9:52 AM
 
052
 
9:53 AM
 
053
 
9:54 AM
 
054
 
9:55 AM
 
055
 
9:56 AM
 
056
 
9:57 AM
 
057
 
9:58 AM
 
058
 
9:59 AM
 
059
 
10:00 AM
Left Blank
 
 
10:01 AM
 
061
 
10:02 AM
 
062
 
10:03 AM
 
063
 
10:04 AM
 
064
 
10:05 AM
 
065
 
10:06 AM
 
066
 
10:07 AM
 
067
 
10:08 AM
 
068
 
10:09 AM
 
069
 
10:10 AM
Left Blank
 
 
10:11 AM
 
071
 
10:12 AM
 
072
 
10:13 AM
 
073
 
10:14 AM
 
074
 
10:15 AM
 
075
 
10:16 AM
 
076
 
10:17 AM
 
077
 
10:18 AM
 
078
 
10:19 AM
 
079
 
10:20 AM
Left Blank
 
 
10:21 AM
 
081
 
10:22 AM
 
082
 
10:23 AM
 
083
 
10:24 AM
 
084
 
10:25 AM
 
085
 
10:26 AM
 
086
 
10:27 AM
 
087
 
10:28 AM
 
088
 
10:29 AM
 
089
 
10:30 AM
 
 
All Others
10:31 AM
 Ramirez, Hugo
091
 
10:32 AM
 Quadt, Rene
092
 
10:33 AM
 Soceanu, Dan
093
 
10:34 AM
 Sillivan, Rick
094
 
10:35 AM
 Barrett, Weldon
095
 
10:36 AM
 Ostoj, Gary
096
 
10:37 AM
 Bray, Carrie
097
 
10:38 AM
 Harrison, Mike
098
 
10:39 AM
 Altares, Jerry
099
 
10:40 AM
 
 
 
10:41 AM
 Dickson, Al
101
 
10:42 AM
 Miller, William
102
 
10:43 AM
 Friend, Roger
103
 
10:44 AM
 Morton, Lawrence
104
 
10:45 AM
 Travieso, Daniel
105
 
10:46 AM
 Jenkins, Ryan
106
 
10:47 AM
 Webster, Eric
107
 
10:48 AM
 Leousis, Peter
108
 
10:49 AM
 Nichoalds, Todd
109
 
10:50 AM
 
 
 
10:51 AM
 Ciavatta, Dominic
111
 
10:52 AM
 St. Germain, Justin
112
 
10:53 AM
 Lumpkin, Ladd
113
 
10:54 AM
 Netzer, Dan
114
 
10:55 AM
 Bray, Matthew
115
 
10:56 AM
 Hosman, Suzie
116
 
10:57 AM
 Barnhardt, Dan
117
 
10:58 AM
 Priestly, Damon
118
 
10:59 AM
 Cundiff, Frank
119
 
11:00 AM
 
 
 
11:01 AM
 Marshall, Jason
121
 
11:02 AM
 Johnson, Kenneth
122
 
11:03 AM
 Spratt, Wesley
123
 
11:04 AM
 
124
 
11:05 AM
 Murray, Jeff
125
 
11:06 AM
 Gallagher, Mandy
126
 
11:07 AM
 Cowell, Alexander
127
 
11:08 AM
 Williams, Lee
128
 
11:09 AM
 Joe, Parke
129
 
11:10 AM
 
 
 
11:11 AM
 Santos, Wayne
131
 
11:12 AM
 Hund, Ben
132
 
11:13 AM
 Peters, Robert
133
 
11:14 AM
 Condray, Lance
134
 
11:15 AM
 Fedoriw, Andy
135
 
11:16 AM
 Massey, Kurt
136
 
11:17 AM
 Gillis, Chuck
137
 
11:18 AM
 Tucker, Zorda
138
 
11:19 AM
 Raynor, Michael
139
 
11:20 AM
 
 
 
11:21 AM
 Burgess, Kevin
141
 
11:22 AM
 Alberschardt, Addy
142
 
11:23 AM
 Alexander, Amy
143
 
11:24 AM
 Clark, James
144
 
11:25 AM
 Ritcher, William
145
 
11:26 AM
 Nord, Kevin
146
 
11:27 AM
 Kaplan, Neal
147
 
11:28 AM
 Hyatt, Jamie
148
 
11:29 AM
 Stephenson, Hunter
149
 
11:30 AM
 
 
 
11:31 AM
 Atchison, Greg
151
 
11:32 AM
 O'Gorman, Robert
152
 
11:33 AM
 Wiegert, Milanne
153
 
11:34 AM
 Perez, Adam
154
 
11:35 AM
 Christensen, Trine
155
 
11:36 AM
 Hammonds, Furman
156
 
11:37 AM
 Ball, Emory
157
 
11:38 AM
 Knight, Grady
158
 
11:39 AM
 Harper, Rich
159
 
11:40 AM
 
 
 
11:41 AM
 
161
 
11:42 AM
 
162
 
11:43 AM
 
163
 
11:44 AM
 
164
 
11:45 AM
 
165
 
11:46 AM
 
166
 
11:47 AM
 
167
 
11:48 AM
 
168
 
11:49 AM
 
169
 
11:50 AM
 Left Blank
 
 
11:51 AM
 
171
 
11:52 AM
 
172
 
11:53 AM
 
173
 
11:54 AM
 
174
 
11:55 AM
 
175
 
11:56 AM
 
176
 
11:57 AM
 
177
 
11:58 AM
 
178
 
11:59 AM
 
179
 
12:00 PM
 Left Blank
 
 
12:01 PM
 
181
 
12:02 PM
 
182
 
12:03 PM
 
183
 
12:04 PM
 
184
 
12:05 PM
 
185
 
12:06 PM
 
186
 
12:07 PM
 
187
 
12:08 PM
 
188
 
12:09 PM
 
189
 
12:10 PM
Left Blank
 
 
12:11 PM
 
191
 
12:12 PM
 
192
 
12:13 PM
 
193
 
12:14 PM
 
194
 
12:15 PM
 
195
 
12:16 PM
 
196
 
12:17 PM
 
197
 
12:18 PM
 
198
 
12:19 PM
 
199
 
12:20 PM
Left Blank
 
 
12:21 PM
 
201
 
12:22 PM
 
202
 
12:23 PM
 
203
 
12:24 PM
 
204
 
12:25 PM
 
205
 
12:26 PM
 
206
 
12:27 PM
 
207
 
12:28 PM
 
208
 
12:29 PM
 
209
 
12:30 PM
Left Blank
 
 
12:31 PM
 
211
 
12:32 PM
 
212
 
12:33 PM
 
213
 
12:34 PM
 
214
 
12:35 PM
 
215
 
12:36 PM
 
216
 
12:37 PM
 
217
 
12:38 PM
 
218
 
12:39 PM
 
219
 
12:40 PM
Left Blank
 
 
12:41 PM
 
221
 
12:42 PM
 
222
 
12:43 PM
 
223
 
12:44 PM
 
224
 
12:45 PM
 
225
 
12:46 PM
 
226
 
12:47 PM
 
227
 
12:48 PM
 
228
 
12:49 PM
 
229
 
12:50 PM
Left Blank
 
 
12:51 PM
 
231
 
12:52 PM
 
232
 
12:53 PM
 
233
 
12:54 PM
 
234
 
12:55 PM
 
235
 
12:56 PM
 
236
 
12:57 PM
 
237
 
12:58 PM
 
238
 
12:59 PM
 
239
 
1:00 PM
Left Blank
 
 
1:01 PM
 
241
 
1:02 PM
 
242
 
1:03 PM
 
243
 
1:04 PM
 
244
 
1:05 PM
 
245
 
1:06 PM
 
246
 
1:07 PM
 
247
 
1:08 PM
 
248
 
1:09 PM
 
249
 
1:10 PM
Left Blank
 
 
1:11 PM
 
251
 
1:12 PM
 
252
 
1:13 PM
 
253
 
1:14 PM
 
254
 
1:15 PM
 
255
 
1:16 PM
 
256
 
1:17 PM
 
257
 
1:18 PM
 
258
 
1:19 PM
 
259
 
1:20 PM
Left Blank
 
 
1:21 PM
 
261
 
1:22 PM
 
262
 
1:23 PM
 
263
 
1:24 PM
 
264
 
1:25 PM
 
265
 
1:26 PM
 
266
 
1:27 PM
 
267
 
1:28 PM
 
268
 
1:29 PM
 
269
 
1:30 PM
Left Blank
 
 
1:31 PM
 
271
 
1:32 PM
 
272
 
1:33 PM
 
273
 
1:34 PM
 
274
 
1:35 PM
 
275
 
1:36 PM
 
276
 
1:37 PM
 
277
 
1:38 PM
 
278
 
1:39 PM
 
279
 
1:40 PM
Left Blank
 
 
1:41 PM
 
281
 
1:42 PM
 
282
 
1:43 PM
 
283
 
1:44 PM
 
284
 
1:45 PM
 
285
 
1:46 PM
 
286
 
1:47 PM
 
287
 
1:48 PM
 
288
 
1:49 PM
 
289
 
1:50 PM
Left Blank
 
 
1:51 PM
 
291
 
1:52 PM
 
292
 
1:53 PM
 
293
 
1:54 PM
 
294
 
1:55 PM
 
295
 
1:56 PM
 
296
 
1:57 PM
 
297
 
1:58 PM
 
298
 
1:59 PM
 
299
 
2:00 PM
Left Blank
 
 
2:01 PM
 
301
 
2:02 PM
 
302
 
2:03 PM
 
303
 
2:04 PM
 
304
 
2:05 PM
 
305
 
2:06 PM
 
306
 
2:07 PM
 
307
 
2:08 PM
 
308
 
2:09 PM
 
309
 
2:10 PM
Left Blank
 
 
2:11 PM
 
311
 
2:12 PM
 
312
 
2:13 PM
 
313
 
2:14 PM
 
314
 
2:15 PM
 
315
 
2:16 PM
 
316
 
2:17 PM
 
317
 
2:18 PM
 
318
 
2:19 PM
 
319
 
2:20 PM
Left Blank
 
 
2:21 PM
 
321
 
2:22 PM
 
322
 
2:23 PM
 
323
 
2:24 PM
 
324
 
2:25 PM
 
325
 
2:26 PM
 
326
 
2:27 PM
 
327
 
2:28 PM
 
328
 
2:29 PM
 
329
 
2:30 PM
Left Blank
 
 
2:31 PM
 
331
 
2:32 PM
 
332
 
2:33 PM
 
333
 
2:34 PM
 
334
 
2:35 PM
 
335
 
2:36 PM
 
336
 
2:37 PM
 
337
 
2:38 PM
 
338
 
2:39 PM
 
339
 
2:40 PM
Left Blank
 
 
2:41 PM
 
341
 
2:42 PM
 
342
 
2:43 PM
 
343
 
2:44 PM
 
344
 
2:45 PM
 
345
 
2:46 PM
 
346
 
2:47 PM
 
347
 
2:48 PM
 
348
 
2:49 PM
 
349
 
2:50 PM
Left Blank
 
 
2:51 PM
 
351
 
2:52 PM
 
352
 
2:53 PM
 
353
 
2:54 PM
 
354
 
2:55 PM
 
355
 
2:56 PM
 
356
 
2:57 PM
 
357
 
2:58 PM
 
358
 
2:59 PM
 
359
 
3:00 PM
Left Blank
 
 
3:01 PM
 
361
 
3:02 PM
 
362
 
3:03 PM
 
363
 
3:04 PM
 
364
 
3:05 PM
 
365
 
3:06 PM
 
366
 
3:07 PM
 
367
 
3:08 PM
 
368
 
3:09 PM
 
369
 
3:10 PM
Left Blank
 
 
3:11 PM
 
371
 
3:12 PM
 
372
 
3:13 PM
 
373
 
3:14 PM
 
374
 
3:15 PM
 
375
 
3:16 PM
 
376
 
3:17 PM
 
377
 
3:18 PM
 
378
 
3:19 PM
 
379
 
3:20 PM
Left Blank
 
 
3:21 PM
 
381
 
3:22 PM
 
382
 
3:23 PM
 
383
 
3:24 PM
 
384
 
3:25 PM
 
385
 
3:26 PM
 
386
 
3:27 PM
 
387
 
3:28 PM
 
388
 
3:29 PM
 
389
 
3:30 PM
Left Blank
 
 
3:31 PM
 
391
 
3:32 PM
 
392
 
3:33 PM
 
393
 
3:34 PM
 
394
 
3:35 PM
 
395
 
3:36 PM
 
396
 
3:37 PM
 
397
 
3:38 PM
 
398
 
3:39 PM
 
399
 
3:40 PM
Left Blank
 
 
3:41 PM
 
401
 
3:42 PM
 
402
 
3:43 PM
 
403
 
3:44 PM
 
404
 
3:45 PM
 
405
 
3:46 PM
 
406
 
3:47 PM
 
407
 
3:48 PM
 
408
 
3:49 PM
 
409
 
3:50 PM
Left Blank
 
 
3:51 PM
 
411
 
3:52 PM
 
412
 
3:53 PM
 
413
 
3:54 PM
 
414
 
3:55 PM
 
415
 
3:56 PM
 
416
 
3:57 PM
 
417
 
3:58 PM
 
418
 
3:59 PM
 
419
 
4:00 PM
Left Blank
 
 
4:01 PM
 
421
 
4:02 PM
 
422
 
4:03 PM
 
423
 
4:04 PM
 
424
 
4:05 PM
 
425
 
4:06 PM
 
426
 
4:07 PM
 
427
 
4:08 PM
 
428
 
4:09 PM
 
429
 
4:10 PM
Left Blank
 
 
4:11 PM
 
431
 
4:12 PM
 
432
 
4:13 PM
 
433
 
4:14 PM
 
434
 
4:15 PM
 
435
 
4:16 PM
 
436
 
4:17 PM
 
437
 
4:18 PM
 
438
 
4:19 PM
 
439
 
4:20 PM
Left Blank
 
 
4:21 PM
 
441
 
4:22 PM
 
442
 
4:23 PM
 
443
 
4:24 PM
 
444
 
4:25 PM
 
445
 
4:26 PM
 
446
 
4:27 PM
 
447
 
4:28 PM
 
448
 
4:29 PM
 
449
 
4:30 PM
Left Blank
 
 
4:31 PM
 
451
 
4:32 PM
 
452
 
4:33 PM
 
453
 
4:34 PM
 
454
 
4:35 PM
 
455
 
4:36 PM
 
456
 
4:37 PM
 
457
 
4:38 PM
 
458
 
4:39 PM
 
459
 
4:40 PM
Left Blank
 
 
4:41 PM
 
461
 
4:42 PM
 
462
 
4:43 PM
 
463
 
4:44 PM
 
464
 
4:45 PM
 
465
 
4:46 PM
 
466
 
4:47 PM
 
467
 
4:48 PM
 
468
 
4:49 PM
 
469
 
4:50 PM
Left Blank
 
 
4:51 PM
 
471
 
4:52 PM
 
472
 
4:53 PM
 
473
 
4:54 PM
 
474
 
4:55 PM
 
475
 
4:56 PM
 
476
 
4:57 PM
 
477
 
4:58 PM
 
478
 
4:59 PM
 
479
 
5:00 PM
Left Blank
 
 
5:01 PM
 
481
 
5:02 PM
 
482
 
5:03 PM
 
483
 
5:04 PM
 
484
 
5:05 PM
 
485
 
5:06 PM
 
486
 
5:07 PM
 
487
 
5:08 PM
 
488
 
5:09 PM
 
489
 
5:10 PM
Left Blank
 
 
5:11 PM
 
491
 
5:12 PM
 
492
 
5:13 PM
 
493
 
5:14 PM
 
494
 
5:15 PM
 
495
 
5:16 PM
 
496
 
5:17 PM
 
497
 
5:18 PM
 
498
 
5:19 PM
 
499
 
5:20 PM
 
500

 

Club Sponsors
Hawley's Bicycle World of Fayetteville, NC Richard Barbaro and Associates Dental
 Bob Miarer Auto Service of Fayetteville, NC Blashfield Sign  Attention Ink Fayetteville, NC Primal Cycling Wear and Accessories 
 
Supporting Sponsors
Hilton Garden Inn, 4025 Sycamore Dairy Road, Phone (910)
            860-3600Holiday Inn Express, 1706 Skibo Rd, Phone (910) 867-6777

 

rainbow-legendary

rainbow-legendary